Πυρασφαλές υαλοστάσιο

Τα πυράντοχα κουφώματα έχουν σχεδιαστεί βάσει μελέτης που αφορά στην παθητική πυροπροστασία ενός κτιρίου.

Τα πυράντοχα συστήματα κουφωμάτων χαρακτηρίζονται από το προφίλ μαζί με τον υαλοπίνακα και περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα λειτουργίας (κλειδαριές, μεντεσέδες, υλικά στεγάνωσης κ.λ.) προκειμένου να παρεμποδιστεί η εξάπλωση της φωτιάς και του καπνού ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα διάσωσης ανθρώπινων ζωών.

Τα κουφώματα πυροπροστασίας μπορούν να εφαρμοστούν σε ολόκληρο το κτίριο ή για την κατασκευή ανεξάρτητων πυροδιαμερισμάτων με δομική ακεραιότητα & θερμική μόνωση έναντι της φωτιάς και της ακτινοβολίας.

Τα πυροδιαμερίσματα σε συνδυασμό με τις οδούς διαφυγής, τις εξόδους κινδύνου & την κατάλληλη σήμανση αποτελούν βασικά στοιχεία της παθητικής πυροπροστασίας ενός κτιρίου όπως είναι για παράδειγμα τα γραφεία εταιριών, τα σχολικά κτήρια, τα νοσοκομεία κ.ο.κ.

Το πάχος και η σύσταση των υαλοπινάκων εξαρτάται από την κατηγορία πυραντίστασης όπως έχει αυτή οριστεί βάσει του εναρμονισμένου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 13501-2  ως εξής:

  • Κατηγορία EI (Integrity & Insulation)
    Δομική ακεραιότητα & θερμική μόνωση έναντι της φωτιάς και της ακτινοβολίας.
  • Κατηγορία EW (Integrity & reduced radiation)
    Δομική ακεραιότητα έναντι φωτιάς & μείωση της ακτινοβολίας.
  • Κατηγορία Ε (Integrity)
    Δομική ακεραιότητα έναντι φωτιάς
Πυρασφαλής πόρτα χάλυβα
Πυρασφαλής μεταλλική πόρτα